جراحی های کوچک

جراحی های کوچک که شامل جراحی انواع کیستهای کوچک زیر پوستی در ناحیه سر و تنه می باشد هم چنین برداشتن خال و جراحی میخچه. این جراحی های کوچک در مطب به صورت سرپایی انجام می شود.

5/5
با من تماس بگیرید : 05136232535